Registrering för föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningar måste årligen använda den här e-tjänsten för att vara berättigad föreningsstöd av Ragunda kommun. Gäller även nya föreningar som vill söka stöd för första gången.

Generella krav och förutsättningar

För att kunna söka Ragunda kommuns föreningsstöd så måste föreningen vara registrerad i Ragunda kommuns föreningsregister, Föreningsregister - Ragunda kommun

Villkor

För att få registrera sig och ansöka om föreningsstöd så ska föreningen:

vid nyregistrering via Ragunda kommuns e-tjänst bifoga stadgar, årsmöteshandlingar, protokoll, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt budget.

för att fortsätta vara registrerad förening i Ragunda kommun behöver föreningen varje år ladda upp sina årsmöteshandlingar (verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning) i Ragunda kommuns e-tjänst och uppdatera uppgifter i föreningsregistret.

ha sitt säte, bedriva sin huvudsakliga verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i Ragunda kommun.

vara ideell och öppen för alla, uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer, ha antagit stadgar, ha en styrelse samt en fastställd medlemsavgift.

ha ett medlemsregister. Varje medlem ska ha kännedom om sitt medlemskap.

Marknadsföra alla aktiviteter och arrangemang som föreningen får stöd för offentligt via föreningens kanaler och via Ragunda kommuns kanaler.

Vid barn och ungdomsverksamhet årligen bekräfta att man tagit del av, och kommer jobba i riktlinje med, den regionala ANDTS (Alkohol Narkotika Doping Tobak Spel) strategin. Länk kommer att finnas i e-tjänst.

Vid upprättande av nya lokaler/anläggningar/leder för vilka föreningen tänker söka stöd ska föreningen i tidigt skede samråda med föreningsansvarig i Ragunda kommun. Uteblir kommunikation/samråd kan föreningen inte ansöka om stöd inom det närmsta tre åren för nyupprättade lokaler/anläggningar/leder.

Föreningar som söker föreningsstöd på anläggning där Ragunda kommun arrenderar mark för att möjliggöra föreningens verksamhet kan komma få avdrag på det årliga stödet motsvarande Ragunda kommuns kostnader för arrendet.

Föreningar som ej är stödberättigade

Föreningar som avvisar personer till följd av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är ej behöriga att registrera sig eller söka stöd från Ragunda kommun.

Följande föreningskategorier är ej stödberättigade enligt regler och riktlinjer:

• Politiska organisationer/föreningar

• Ekonomiska föreningar med vinstdrivande syfte

• Föreningar som ej är ideella eller bedriver till övervägande del kommersiell verksamhet

• Stödföreningar (supporterklubbar och liknande) och elevföreningar

• Religiösa organisationer och föreningar, trossamfund och föreningar/organisationer med särintressen

Frågor om e-tjänsten

Lena Sirkka
lena.sirkka@ragunda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa